One Comment

  1. Braiden
    28.04.2023 @ 09:23

    כדי להתקין את התוסף Covenant על Kodi, עליך להשתמש במאגר המתאים ולבצע את השלבים הנדרשים. חשוב לזכור שכדי להשתמש בקודי בצורה מלאה, עליך להתקין גם VPN כדי להגן על הפרטיות שלך ולבטל את החסימות הגיאוגרפיות. כמו כן, עדכוני קודי חשובים כדי להבטיח את היציבות והביצועים הטובים ביותר. כדי להתקין את התוסף Covenant, עליך לבצע את השלבים המתאימים לגרסת הקודי שלך ולהשתמש במאגר המתאים. כל המידע הנדרש זמין במדריכים המתאימים.